Topspin-MBSOV De gezelligste club van de Noordkop

Tennisvereniging TC Topspin/MBSOV

Tenniscomplex “De Schaapskooi”

Schapendijkje 6

1782 TG Den Helder

Tel: 0223 613077


Voor al uw vragen/opmerkingen:

Email: info@topspin-mbsov.nl

Volg en like ons op Facebook

Topspin-MBSOVTopspin open
TopspinCommissiesSenioren PaginaKalender 2023Sponsoren
De Schieman Ruud Brondsema Het Centrum Reus Sport Groet autobedrijfSponsoren:fa. Buijtendijk  Rijschool Sieta GoversSponsor tarieven

Tennis Vereniging Topspin/M.B.S.O.V.

Opgericht 5 november 1979


Art. 1 De tennisclub is opgericht op 5 november 1979, draagt de naam

         tennisclub “TOPSPIN” (afgekort TC TOPSPIN) en is gevestigd in

         Den Helder.


Art. 2 TC TOPSPIN is een onderafdeling van het

         “MARINEBEDRIJF SPORT- EN ONTSPANNINSVERENIGING

         (afgekort M.B.S.O.V.), welke staat ingeschreven bij de kamer van

         koophandel te Alkmaar onder nummer: V-634867.


Art. 3 Het doel van TC TOPSPIN is het bevorderen van de

         tennissportbeoefening onder haar leden.

         Zij tracht dit doel te bereiken door:

           a. Het beschikbaar stellen van het tenniscomplex;

           b. Het geven van tennislessen;

           c. Het organiseren van toernooien en competities;

           d. Te streven naar een zo optimale kostprijs voor de beoefening van

               de tennissport, ondermeer door zelfwerkzaamheid van de leden.

           e. Het houden van clubavonden c.q. –dagen ter bevordering van

                onderlinge contacten tussen de leden.


Art. 4  Het bestuur bestaat uit acht meerderjarige stemgerechtigde leden,

          welke worden gekozen door de algemene ledenvergadering. De

          voorzitter, secretaris, penningmeester en KNLTB-vertegenwoordiger

          vormen het dagelijks bestuur en worden door de leden gekozen. De

          voorzitter wordt in de functie gekozen. En behoord tot de categorie

          gewone leden zoals bedoeld in artikel 6 sub a van de statuten van

          de M.B.S.O.V..


Art. 5 Het dagelijks bestuur is bevoegd in uitzonderlijke en/of spoedgevallen

         beslissingen te nemen en legt hiervan verantwoording af in de

         eerstvolgende bestuursvergadering.


Art. 6 De leden van het bestuur worden benoemd voor de tijd van 3 jaar.

         Elk jaar treedt zo mogelijk 1/3 deel van het bestuur af, of volgens een

         door het bestuur vast te stellen rooster.


Art. 7 Het bestuur is belast met de algemene leiding van de club en de zorg

         voor de uitvoering der besluiten genomen door de algemene

         ledenvergadering.


Art. 8 Het bestuur van de M.B.S.O.V. machtigt de penningmeester van de

         onderafdeling(TC TOPSPIN) om een rekening te openen bij een bank

         en/of de post-, cheque- en girodienst, op naam van de tennisclub

         “Topspin”. De penningmeester van TC TOPSPIN wordt door de

         penningmeester van de M.B.S.O.V. gemachtigd.


Art. 9 Van het bestuur van de tennisclub “Topspin” dient bij voorkeur één

         lid zitting te hebben in het bestuur der M.B.S.O.V., ter bevordering

         van de communicatie en teneinde de wederzijdse belangen zo goed

         mogelijk te behartigen.


Art. 10 Het bestuur van TC TOPSPIN kan commissies instellen voor bepaalde

          doeleinden, waarvoor de leden op voordracht van de ledenvergadering

          in overleg met het bestuur voor één jaar of langer worden benoemd en

          waarin ten minste één bestuurslid van de club zitting zal hebben.


Art. 11 Tenminste éénmaal per jaar, uiterlijk twee maanden na het

          verenigingsseizoen, belegd het bestuur een algemene leden

          vergadering, waarin zij verantwoording aflegt van haar beleid. Op

          schriftelijk verzoek met opgave van redenen getekend door tenminste

          10 leden, dient het bestuur van de club een buitengewone

          ledenvergadering bijeen te roepen.


Art. 12 Het bestuur zal ten minste twee bestuursleden afvaardigen naar de

          algemene ledenvergadering van de M.B.S.O.V.. De secretaris van de

          club dient, ten minste 14 dagen vóór het houden van de algemene

          ledenvergadering van de M.B.S.O.V., het jaarverslag van de club bij

          de secretariaat van de M.B.S.O.V. in te leveren. De penningmeester

          van de club dient, ten minste 14 dagen vóór het houden van de

          algemene ledenvergadering van de M.B.S.O.V., het financieel overzicht

          en de begroting bij de penningmeester van de M.B.S.O.V. in te leveren.


Art. 13 Het lidmaatschap van de TC TOPSPIN staat open voor alle leden van

          de M.B.S.O.V.. Zoals bedoeld in artikel 6 sub A t/m D.

Art. 14 Voor het lidmaatschap van de club wordt een contributie geheven,

          welke jaarlijks voorgesteld wordt door het bestuur en vast gesteld

          wordt door de algemene ledenvergadering.


Art. 15 De betaling van de contributie geschiedt in drieën, tweeën of per jaar.

          Betalingen dienen te worden aangevangen vóór 1 februari van elk

          verenigingsjaar.


Art. 16 Het lidmaatschap wordt verkregen:

       a. Door schriftelijke melding bij de secretaris van de club;

       b. Na ontvangst contributiegelden door de penningmeester.

Art. 17 Het lidmaatschap eindigt door:

       a. Schriftelijke opzegging bij de secretaris van TC TOPSPIN vóór

           1 december van het lopende verenigingsjaar. Het lidmaatschap

           wordt dan beëindigd per 31 december van het lopende

           verenigingsjaar. Tot deze datum is dan ook contributie verschuldigd;

       b. Het in gebreke blijven van betaling van de verschuldigde

           contributie en/of donatie;

       c. Royement wegens wangedrag en/of niet betalen van schulden

           welke in strijd zijn met de belangen van de club, zulks ter

           beoordeling van het hoofdbestuur van de M.B.S.O.V.. Tot aan de

           uitspraak van het hoofdbestuur van de M.B.S.O.V. is het bestuur

           van de TC TOPSPIN gerechtigd het royement om te zetten in een    schorsing en een deurwaarder vordering uit handen te geven.
Art. 18 Na verkrijgen van het lidmaatschap zal een pasje met foto worden

          uitgereikt, welke op verzoek van leden van het bestuur of

          gemachtigden getoond dient te worden bij:

       a. Het betreden van eigendommen c.q. terreinen van de tennisclub;

       b. Activiteiten georganiseerd door TC TOPSPIN. Tevens zal aan

           nieuwe leden een exemplaar van het huishoudelijk reglement

           worden verstrekt.


Art. 19 Alle leden hebben stemrecht betreffende zaken van de club. Alleen

          meerderjarige leden kunnen zitting hebben in het bestuur.


Art. 20 De geldmiddelen van de club bestaan uit:

       a. Contributies;

       b. Legaten en schenkingen;

       c. Alle andere baten


Art. 21 Taak bestuursleden

 Voorzitter         : De voorzitter heeft de algemene leiding.

 Secretaris         : De secretaris is belast met het opstellen van de notulen,

                         Het voeren van correspondentie, de samenstelling van het

                         jaarverslag, de verzorging van het archief en het bijhouden

                         van de ledenadministratie.

 Penningmeester : De penningmeester voert de financiële administratie en is

                         belast met het beheer der geldmiddelen van de club. Hij/zij

                         is verplicht te allen tijde desgewenst aan het bestuur en

                         hoofdbestuur rekeningen en verantwoording te doen en is

                         aansprakelijk voor het tekort in kas. Na het clubjaar en bij

                         tussentijds aftreden legt de penningmeester een

                         nauwkeurig en getekend verslag van zijn beheer voor. Na

                         akkoord door de algemene ledenvergadering is hij

                         gedechargeerd.

 KNLTB-

 vertegenwoordiger : De KNLTB-vertegenwoordiger onderhoud de contacten

                             met de KNLTB en bezoekt hiervoor de door de KNLTB

                             uitgeschreven vergaderingen en stelt beleidsplannen op

                             t.a.v. het tennis.

 Commissarissen : De commissarissen zijn belast met het onderhoud c.q.

                         toezien op gebruik van de aan de club toebehorende

                         percelen, goederen en materialen. Zij zorgen voor tijdige en

                         deugdelijke reparaties van gebreken en doen voorstellen

                         t.a.v. nieuwe investeringen.


Art. 22 Percelen, goederen en materialen.

          De in eigendom zijnde percelen, goederen en materialen, zijn te

          verdelen in drie groepen, te weten:

       a. Een kegelcomplex;

       b. Een clubgebouw;

       c. Een aantal tennisbanen.


Art 23 Tijdens het verenigingsjaar vinden er onderhoudswerkzaamheden

         plaats. Het accent ligt hierbij op het gereed maken van de tennisbanen

         en het schoonmaken en onderhouden van het clubgebouw. Deze

         werkzaamheden worden gecoördineerd door de commissaris onderhoud

         en uitgevoerd door vrijwilligers en leden die tegen een vrijwilligers

         vergoeding deze werkzaamheden i.o.m. de onderhoudscommissaris

         uitvoeren.


Art. 24 Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met

          31 december. Het verenigingsjaar van de club loopt eveneens van

          1 januari tot en met 31 december.


Art 25 De kascontrolecommissie wordt door de leden tijdens de algemene

         vergadering gekozen. De commissie bestaat uit 3 personen, welke

         2 jaar zitting hebben en zó, dat ieder jaar 1 lid aftreedt. De commissie

         controleert ten minste 1 maal per jaar de kas en boeken van de

         penningmeester en na het sluiten van het boekjaar de jaarrekening met

         de daarbij behorende bescheiden. Van elke controle brengt de

         commissie een schriftelijk verslag uit aan het bestuur.


Art. 26 Suggesties, opmerkingen en eventuele klachten van leden van de club

          kunnen schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van de

          tennisclub Topspin. Klachten waarop naar het oordeel van de klager

          niet of niet voldoende is gereageerd door het bestuur van de club,

          kunnen opnieuw worden voorgelegd aan het bestuur van de M.B.S.O.V..

          Na het horen van beide partijen, is de uitspraak van het bestuur van

          de M.B.S.O.V. bindend.


Art. 27 Het betreden van de terreinen en/of gebouwen in beheer en/of

          gebruik bij TC TOPSPIN, en/of M.B.S.O.V. en het gebruik van de aldaar

          aanwezige faciliteiten, geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid.

          Noch de M.B.S.O.V. noch de TC TOPSPIN nemen enige

          verantwoordelijkheid op zich ter zake van welke schade dan ook,

          veroorzaakt tengevolge van of tijdens het verblijf op of in eerder

          genoemd terrein of gebouw.


Art. 28 De club is gebonden om bij het samenstellen van vlag, emblemen e.d.,

          de kleuren van de M.B.S.O.V. over te nemen. Te weten geel en blauw.


Art. 29 De leden van de TC TOPSPIN zijn tevens gehouden aan de statuten

          en het huishoudelijk reglement van de M.B.S.O.V..


Art. 30 Wijzigingen in dit reglement, welke niet in strijd mogen zijn met de

          statuten en het huishoudelijk reglement van de M.B.S.O.V., kunnen

          worden aangebracht op voorstel van het bestuur en/of van de leden

          van de TC TOPSPIN en/of in overleg met het bestuur van de M.B.S.O.V.

          en na goedkeuring door een algemene ledenvergadering van de club.


Art 31 Bij opheffen van de tennisclub vervallen alle lasten en baten van

          roerende en onroerende goederen aan de moedervereniging

          M.B.S.O.V..


Art. 32 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.